O časopise automotive magazine

automobilový priemysel, mobilita, strojárska výroba, produktivita a inovácie, hospodárstvo, udržateľnosť

Charakteristika

Časopis automotive magazine je odborný sektorový dvojmesačník, ktorý sa orientuje predovšetkým na tematiku automobilového priemyslu, strojárskej výroby a s tým súvisiacich oblastí hospodárskeho diania v Slovenskej a Českej republike. Časopis automotive magazine publikuje redakčné aj komerčné príspevky rovnocenne v slovenčine aj češtine – vzhľadom na geografickú blízkosť a vzájomnú historickú prepojenosť oboch trhov. Obsah a úvodník každého vydania sú publikované aj v angličtine.

Vydavateľom časopisu je spoločnosť L PRESS SK, s.r.o.
Registrácia MK SR: EV 6160/23/PT
ISSN 2989-3232

Cieľová skupina a čitatelia časopisu

Časopis automotive magazine je prioritne určený čitateľom, ktorých profesné zameranie sa spája s automobilovým priemyslom, všeobecným strojárstvom či súvisiacimi odbormi. Typickým predstaviteľom adresáta/čitateľa automotive magazine je manažér výrobnej spoločnosti dodávajúcej svoju produkciu firmám pôsobiacim v segmente automotive (nielen priamo automobilovým výrobcom). Cieľovú skupinu adresátov tvoria: majitelia a manažment firiem pôsobiacich v autopriemysle, strojárstve a príbuzných priemyselných odboroch, výrobcovia, subdodávatelia, konštruktéri, technológovia, projektoví manažéri, pracovníci oddelenia nákupu, obchodní zástupcovia, marketingoví pracovníci, logistickí špecialisti, personalisti, ale aj výrobní pracovníci a operátori, vysokoškolskí a stredoškolskí pedagógovia, študenti a doktorandi vysokých škôl, predstavitelia inštitúcií štátnej správy, poradenských a vzdelávacích organizácií, zväzov , komôr a združení, ďalšia odborná i laická verejnosť so záujmom o segment automotive.

Periodicita

Časopis automotive magazine je vydávaný šesťkrát ročne, vždy do 10. kalendárneho dňa v mesiacoch: marec, máj, júl, september, november a december.

Náklad a distribúcia časopisu

Printová verzia časopisu je adresátom z distribučnej databázy vydavateľstva doručovaná priamo na mená bezplatne. Priemerný náklad predstavuje 4 600 ks výtlačkov/vydanie. Vydavateľstvo L PRESS SK, s.r.o. distribuuje výtlačky časopisu adresátom z cieľovej skupiny bezplatne priamo na mená a prevažne firemné adresy. Jadro distribúcie tak tvorí doručovanie automotive magazine direct mailom – poštou alebo doručovateľskou službou.

V Slovenskej republike distribúciu pre vydavateľa zabezpečuje spoločnosť Mediaprint Kapa Pressegrosso, a.s. a Slovenská pošta.

V Českej republike je distribúcia zabezpečovaná prostredníctvom Českej pošty a spoločnosti Poradca, s.r.o.

Distribučná databáza zasielania bezplatných výtlačkov je priebežne počas celého roka dopĺňaná o nové kontakty a pravidelne aktualizovaná pred každým vydaním časopisu. Významná časť distribúcie sa realizuje aj roznáškou na veľtrhoch a mediálnymi partnerstvami na odborných konferenciách, špecializovaných seminároch a firemných podujatiach v SR a ČR.

V elektronickej verzii je časopis na www.automotivemag.sk voľne dostupný pre všetkých záujemcov buď vo forme listovačky alebo plnohodnotného pdf na stiahnutie.

Rubriky automotive magazine a ich obsahové zameranie

Na aktuálnu tému

Spravodajsky mapuje udalosti v segmente automotive či prehľadovo informuje o hospodárskom a geopolitickom dianí (s vplyvom na automobilový a strojársky priemysel v SR a ČR) zvyčajne za obdobie posledných dvoch mesiacov – medzi vydaniami časopisu.

Materiály, výrobné technológie, produkty

Prináša informácie z oblasti výrobných strojov a technológií s dôrazom na spracovanie kovov: obrábanie, tvárnenie, frézovanie, delenie materiálov, spájanie, zváranie, náradie, nástroje, upínaciu a manipulačnú techniku. Predstavuje výsledky vývoja v materiálovom inžinierstve, inovácie v materiálovej skladbe produktov. Prezentuje konkrétne stroje, zariadenia a technológie výrobných prevádzok a hotové produkty určené na priame nasadenie do výrobnej praxe.

Digitalizácia, automatizácia, robotika

Prezentuje výsledky vývoja v oblasti automatizačných systémov, ale aj progres v podnikových informačných technológiách. Prostredníctvom prípadových a referenčných štúdií ukazuje príklady robotických buniek a liniek v konkrétnych špecifických aplikáciách v praxi. Prináša informácie o digitálnom podniku, smart factory, CA technológiách, modelovaní, strojárskej konštrukcii, meraní, kontrole kvality, AM a 3D tlači, prediktívnej údržbe. Zameriava sa aj na produktivitu a inovačný potenciál v ére digitalizácie, keď technológie pôsobia ako „urýchľovače“ všetkých vnútrofiremných i celospoločenských procesov. V tomto kontexte predstavuje nové metódy a prístupy ku kvalite, produktivite, riadeniu výroby, inovačné nástroje, ale aj inovatívne produkty.

Logistika a intralogistika

Orientuje sa na logistiku všeobecne od jednotlivých druhov a typov prepráv, cez veľké logistické projekty (vrátane developmentu), až po konkrétne inovatívne služby prepravných a logistických spoločností. V segmente intralogistiky predstavuje možnosti využitia manipulačnej techniky, autonómnej mobilnej robotiky, skladových systémov, inteligentných informačných a riadiacich systémov zefektívňujúcich logistické a intralogistické procesy vo firmách.

Plastikársky priemysel a plasty

Zaoberá sa plastikárskym odvetvím predovšetkým v zmysle dodávateľsko-odberateľských vzťahov pre strojársky a automobilový priemysel. V rubrike sa predstavujú nielen firmy (producenti strojov a technológií pre plastikársky priemysel, výrobcovia komponentov a produktov z plastu a gumy), ale aj klastrové, výskumné a vzdelávacie organizácie pre odvetvie plastov.

Udržateľnosť a environmentalistika

Upriamuje pozornosť na trvalú udržateľnosť výroby z pohľadu materiálových zdrojov, celého životného cyklu produktov (LCM) či zodpovedného nakladania s odpadom. Predstavuje prístupy k cirkulárnej ekonomike, k efektívnemu využívaniu energií, k systémovým energetickým úsporám, k znižovaniu emisií a uhlíkovej stopy výrobcov i produktov.

Z CZ/SK automobiliek

Informuje o aktuálnych aspektoch firemného života automobiliek produkujúcich v ČR a SR, od nových dizajnov a modelov cez novinky vo výrobnom procese až po stratégie a dlhodobé projekty výrobcov automobilov v SR a ČR.

Ekonomika a biznis

Poskytuje priestor na publikovanie prierezových informácií o udalostiach v hospodárskom priestore nielen Slovenska a Česka, ale aj v európskom či globálnom kontexte. Prezentuje legislatívne výstupy na úrovni EÚ, zaoberá sa otázkami podpory vedy, výskumu, vzdelávania, venuje sa ľudským zdrojom a personalistike, prezentuje nové investície v SR a ČR, zaujímavé veľtržné a konferenčné podujatia.

Naspäť v čase

Umožňuje nahliadnuť do histórie prostredníctvom predstavenia legendárnych modelov automobilov, ich výrobcov. Takisto približuje z historického hľadiska zaujímavé projekty iných druhov dopravy.

Krížovka

Rubrika s umiestnením na posledných stranách v časopise. Autorom riešenia – tajničky krížovky je redakcia časopisu alebo spolupracujúce firmy. Výrobu krížovky zabezpečuje vydavateľ a firmám je poskytovaná bezplatne ako bonus (dodávajú iba cenu pre vyžrebovaného lúštiteľa).

aktuálne vydanie

Nasledujúce vydanie:
Uzávierka: 27.8.2024
Vychádza: 10.9.2024